Στο κέντρο «ΛΟΓΟθεραπεία» χρησιμοποιείται ένα ευρύ φάσμα δοκιμασμένων και αναγνωρισμένων ψυχομετρικών εργαλείων, τα οποία είναι μεταφρασμένα και σταθμισμένα στον ελληνικό πληθυσμό.Δοκιμασία Φωνητικής & Φωνολογικής Εξέλιξης
Η δοκιμασία φωνητικής και φωνολογικής εξέλιξης δίνει τη δυνατότητα στον λογοθεραπευτή να καταγράψει το φωνητικό ευρετήριο του παιδιού και να αξιολογήσει αν τα φωνήματα που χρησιμοποιεί το παιδί είναι αντίστοιχα στην χρονολογική του ηλικία, να αναλύσει το φωνολογικό του σύστημα και να αξιολογήσει τη λειτουργική επάρκεια και να καταγράψει τους φωνο-τακτικούς συνδυασμούς που είναι ικανό να πραγματοποιήσει.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ
Είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο, το οποίο χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση της γλωσσικής επάρκειας σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Το εργαλείο αξιολόγησης εξετάζει την ικανότητα του παιδιού να σχηματίζει προφορικά προτάσεις, κάνοντας σωστή χρήση των γραμματικών και συντακτικών κανόνων της ελληνικής γλώσσας. Επίσης, στην συγκεκριμένη αξιολόγηση κρίνεται και η ικανότητα του παιδιού να μεταδώσει σωστά πληροφορίες σε άλλους.

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ
Είναι ένα σταθμισμένο αξιολογητικό εργαλείο, το οποίο αποτελεί την ελληνική έκδοση του WordFindingVocabularyTest (4 έκδοση) της Renfrew.
Αποτελείται από 50 εικόνες που απεικονίζουν ουσιαστικά, οι οποίες επιλέχθηκαν και κατατάχθηκαν σε αναπτυξιακή σειρά. Βοηθά στην κατανόηση της αναπτυξιακής πορείας του παιδιού που αφορά στην κατάκτηση και ανάκληση λεξιλογίου.
Χορηγείται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 8 ετών.

ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ-ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ
Το ΑΘΗΝΑ Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης είναι ένα διαγνωστικό μέσο για τον εντοπισμό τυχόν μαθησιακών δυσκολιών που μπορεί να παρουσιάζει ένα παιδί. Εντοπίζει τομείς της ανάπτυξης του παιδιού που παρουσιάζουν ελλείψεις και χρήζουν ιδιαίτερη διδακτική, εκπαιδευτική και θεραπευτική παρέμβαση. Τα αποτελέσματα του Αθηνά Τεστ μπορούν να αξιοποιηθούν για τον προγραμματισμό εξατομικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης, έτσι ώστε να εφαρμοστεί η κατάλληλη διδασκαλία στον εκάστοτε μαθητή.

Το ΑΘΗΝΑ Τεστ μπορεί να χορηγηθεί σε παιδιά ηλικίας 5 έως 9 ετών και σε περίπτωση νοητικής ανεπάρκειας και μέχρι την ηλικία των 14ων ετών.

Δοκιμασία Κατονομασίας της Βοστώνης
Αφασία είναι μια επίκτητη διαταραχή του λόγου, που οφείλεται σε εγκεφαλική βλάβη και προκαλεί δυσκολία στην επικοινωνία. Ανάλογα με τον τύπο της αφασίας επηρεάζονται διαφορετικά μέρη του λόγου (ομιλία, κατανόηση, κατονομασία, ανάγνωση/γραφή).

Ένα σημαντικό και όχι ιδιαιτέρως γνωστό κομμάτι του προφορικού λόγου που μπορεί να πληγεί λόγω αφασικής διαταραχής είναι η κατονομασία, δηλαδή η ικανότητα ονομασίας εικόνων – λέξεων. Η δοκιμασία κατονομασίας της Βοστώνης μας δίνει τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε την ικανότητα κατονομασίας ενός ανθρώπου με αφασία. Αποτελείται από 15 εικόνες – λέξεις που παρουσιάζονται στον εξεταζόμενο με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας.
Το συγκεκριμένο τεστ μπορεί να μας δώσει στοιχεία για τον τύπο της αφασίας και να συμβάλει στο σχεδιασμό ενός σωστού θεραπευτικού προγράμματος.

CELF (Clinical Evaluation of Language Fundamentals) – Προσχολικής Ηλικίας
Αξιολογεί τις γλωσσικές δεξιότητες και συγκεκριμένα την αντιληπτική και την εκφραστική ικανότητα χρησιμοποιώντας 6 συνολικά κλίμακες. Οι 3 κλίμακες που αφορούν την αντιληπτική ικανότητα- γλωσσική αντίληψη αξιολογούν τις γλωσσικές έννοιες, τις βασικές κατηγορίες εννοιών και τη δομή προτάσεων. Οι άλλες 3 κλίμακες που αφορούν την εκφραστική ικανότητα- γλωσσική έκφραση αξιολογούν την ανάκληση προτάσεων μέσα από μια ιστορία, την ικανότητα του παιδιού να ονομάζει ουσιαστικά και ρήματα και τη δομή των λέξεων.

DLS (DerbyshireLanguageScheme)
Αξιολογεί το επίπεδο γλωσσικής κατανόησης και έκφρασης του παιδιού. Η αξιολόγηση ξεκινά από μονολεκτικό επίπεδο αλλά με κατάλληλες δοκιμασίες αξιολογεί τη χρήση και την κατανόηση πιο σύνθετου λόγου σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.